АТЛАНТИК УЕЙ ЕООД
гр. Твърдица

ОБЯВЯВА

Във връзка с изпълнението на проект „Ресурсна ефективност и създаване
на условия за зелен бизнес в Атлантик Уей ЕООД” по НОРВЕЖКИ
ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2009 - 2014, договор N ANROG-
2015/104932/10.07.2015 г., „Атлантик уей“ ЕООД обявава Публична
покана по реда на чл. 51 от ЗУСЕСИФ за условията и реда за определяне
на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова
помощ с предмет:
„Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на
автоматизирана система за обелване на трупи“.

Документацията за участие, както и образците на документи са в
приложените файлове.


     
1. Приложение Публична покана
2. Приложение Изисквания оферти
3. Приложение Методика за оценка
4. Приложение Декларация по чл.22 ал.т1
5. Приложение Проекто-договор
6. Приложение Оферта
7. Приложение Техническа спецификация